Athens/PORTA – JV
Bullets – JV
Bullets – V
Glenwood – JV
Glenwood – V #1
Glenwood – V #2
Hawknadoes – V
Jacksonville – JV #1
Jacksonville – JV #2
Jacksonville – V
Lions F.C. – JV
Pleasant Plains – JV
Rochester – V
SHG – JV
SHG – V
SHS – JV
SHS – V
Southeast – V